G-PZZSDRNL5L

Transport in Italia 

Consegniamo gli articoli ordinati in base ai vostri desideri e alle vostre esigenze. I costi di spedizione per ogni metodo di consegna sono elencati di seguito. Dopo il processo d'ordine, nella fase di "Conferma", potrete vedere esattamente quali spese di spedizione saranno sostenute. Si prega di notare le nostre informazioni generali sui singoli tipi di consegna e che potrebbe essere applicato un supplemento per l'isola. Le trovate qui. Le spese di spedizione indicate per ogni tipo di consegna vengono sostenute solo una volta al giorno per ordini multipli nello stesso giorno.

Ordine minimo 25 euro

Grazie a una logistica sofisticata e a un servizio di consegna rapido, riceverete i pezzi ordinati esattamente come li desiderate e ne avete bisogno.

Il negozio online ITEG offre diversi metodi di consegna. In questo modo, la merce vi arriva in modo rapido e affidabile -.

I pezzi a magazzino in spalte BB vengono spediti il giorno lavorativo stesso e consegnati il giorno lavorativo successivo in Germania.

Gli ordini in magazzino nella colonna "24h" sono ordinati il giorno lavorativo 1 e consegnati il giorno lavorativo 3. 

Ad esempio, ordinato il lunedì viene consegnato il mercoledì DPD/UPS.

Gli ordini PositionParts con l'annotazione "48h saranno ordinati il giorno lavorativo 1 e consegnati il giorno lavorativo 4

ad es. ordinato il lunedì e consegnato il mercoledì DPD/UPS

I pezzi in stock con l'annotazione "Altro" possono essere consegnati solo su richiesta.

Consegna di pacchi nazionali

Lunghezza massima 175 cm (lato più lungo), peso massimo per pacco 31,5 kg.

La dimensione del nastro non deve superare i 300 cm (1x lato più lungo+2x larghezza+2x altezza).

Per questa dimensione verranno addebitati costi aggiuntivi

fino a 12Kg 20,00 Euro

fino a 20 Kg 25,00 Euro

Fino a 31,5 Kg 30,00 Euro

Un mini pallet fino a 300 Kg su richiesta

un europallet fino a 750 Kg su richiesta

Transport do Polski 

Zamówione przedmioty dostarczamy zgodnie z Twoimi życzeniami i wymaganiami. Koszty wysyłki dla każdej metody dostawy są wymienione poniżej. Dokładne koszty wysyłki można sprawdzić po złożeniu zamówienia w kroku "Potwierdzenie". Należy pamiętać o naszych ogólnych informacjach na temat poszczególnych rodzajów dostaw oraz o tym, że może obowiązywać dopłata wyspiarska. Można je znaleźć tutaj. Podane koszty wysyłki według rodzaju dostawy obowiązują tylko raz dziennie w przypadku wielu zamówień tego samego dnia.

Minimalne zamówienie 25 euro

Dzięki zaawansowanej logistyce i szybkiej dostawie otrzymasz zamówione części dokładnie tak, jak chcesz i potrzebujesz.

Sklep internetowy ITEG oferuje różne metody dostawy. W ten sposób towary docierają szybko i niezawodnie.

Części magazynowe w spalte BB są wysyłane tego samego dnia roboczego i dostarczane następnego dnia roboczego na terenie Niemiec.

Zamówienia magazynowe w kolumnie "24h" są zamawiane w dniu roboczym 1 i dostarczane w dniu roboczym 3. 

np. zamówione w poniedziałek są dostarczane w środę DPD/UPS

Zamówienia PositionParts z adnotacją "48h będą zamawiane w dniu roboczym 1 i dostarczane w dniu roboczym 4

np. zamówione w poniedziałek są dostarczane w środę DPD/UPS

Części magazynowe z uwagą "Inne" mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu.

Przesyłki krajowe

Maksymalna długość 175 cm (najdłuższy bok), maksymalna waga paczki 31,5 kg.

Wymiary taśmy nie mogą przekraczać 300 cm (1x najdłuższy bok+2x szerokość+2x wysokość).

Za ten wymiar zostaną naliczone dodatkowe koszty


do 12 kg 20,00 euro

do 20 kg 25,00 euro

do 31,5 kg 30,00 euro

Mini paleta do 300 kg na życzenie

Jedna europaleta do 750 kg na zamówienie


Doprava na Slovensko

Objednaný tovar vám doručíme podľa vašich želaní a požiadaviek. Náklady na dopravu pre jednotlivé spôsoby doručenia sú uvedené nižšie. Presný prehľad o tom, aké náklady na dopravu vzniknú pri objednávke, získate po dokončení objednávky v kroku "Potvrdenie". Vezmite, prosím, na vedomie naše všeobecné informácie o jednotlivých druhoch doručenia a to, že sa môže účtovať ostrovný príplatok. Nájdete ich tu. Uvedené náklady na dopravu pre jednotlivé typy doručenia platia len raz za deň v prípade viacerých objednávok v ten istý deň.

Minimálna objednávka 25 eur

Vďaka sofistikovanej logistike a rýchlemu doručeniu dostanete objednané diely presne tak, ako chcete a potrebujete.

Internetový obchod ITEG ponúka rôzne spôsoby doručenia. Takto sa k vám tovar dostane rýchlo a spoľahlivo -

Skladové diely v spalte BB sa odosielajú v ten istý pracovný deň a v rámci Nemecka sa doručujú nasledujúci pracovný deň.

Skladové objednávky v stĺpci "24h sú objednané v 1. pracovný deň a doručené v 3. pracovný deň. 

Napr. objednaná v pondelok je doručená v stredu DPD/UPS

Objednávky poloţiek s poznámkou "48h sa objednávajú v pracovný deň 1 a doručujú sa v pracovný deň 4

napr. objednaná v pondelok je doručená v stredu DPD/UPS

Skladové diely s poznámkou "Iné" je možné doručiť len po dohode.

Vnútroštátne doručovanie balíkov

Maximálny rozmer dĺžka 175 cm (najdlhšia strana), maximálna hmotnosť balíka 31,5 kg

Rozmer pásu nesmie presiahnuť 300 cm (1x najdlhšia strana+2x šírka+2x výška).

Za tento rozmer budú účtované dodatočné náklady

do 12 kg 20,00 EUR

do 20 Kg 25,00 Euro

do 31,5 kg 30,00 EUR

Mini paleta do 300 Kg na vyžiadanie

jedna europaleta do 750 Kg na požiadanie

Prevoz v Slovenijo

Naročeno blago dostavimo v skladu z vašimi željami in zahtevami. Stroški pošiljanja za posamezne načine pošiljanja so navedeni spodaj. Natančen pregled stroškov dostave, ki nastanejo ob oddaji naročila, boste prejeli v koraku "Potrditev" po zaključku naročila. Upoštevajte naše splošne informacije o različnih načinih pošiljanja in dejstvo, da se lahko zaračuna doplačilo za otok. To lahko najdete tukaj. Stroški pošiljanja, prikazani za posamezen način pošiljanja, veljajo samo enkrat na dan za več naročil na isti dan.

Najmanjša vrednost naročila 25 evrov

Zaradi izpopolnjene logistike in hitre dostave boste naročene dele prejeli točno takšne, kot jih želite in potrebujete.

Spletna trgovina ITEG ponuja različne načine dostave. To zagotavlja, da bo blago do vas prispelo hitro in zanesljivo.

Deli, ki so na zalogi v stolpcu BB, se odpošljejo še isti delovni dan, v Nemčiji pa se dostavijo naslednji delovni dan.

Naročila na zalogo v stolpcu 24 ur so naročena 1. delovni dan in dostavljena 3. delovni dan. 

Dostava na 3. delovni dan. Npr. naročeno v ponedeljek, bo dostavljeno v sredo po pošti DPD/UPS.

Naročila za artikle z oznako "48h bodo naročena 1. delovni dan in dostavljena 4. delovni dan.

Npr. naročeno v ponedeljek bo dostavljeno v sredo DPD/UPS

Blago na zalogi z oznako "drugo" je mogoče dostaviti le po dogovoru.

Dostava paketov za domačo uporabo

Največja dolžina 175 cm (najdaljša stranica), največja teža paketa 31,5 kg

Obseg ne sme presegati 300 cm (1x najdaljša stranica+2x širina+2x višina).

Za to dimenzijo se zaračunajo dodatni stroški.

do 12 kg 20,00 EUR

do 20 kg 25,00 EUR

do 31,5 kg 30,00 EUR

Mini paleta do 300 kg na zahtevo

Euro paleta do 750 kg na zahtevo

Szállítás Magyarországra

A megrendelt árut az Ön kívánságai és igényei szerint szállítjuk. Az egyes szállítási módok szállítási költségeit az alábbiakban találja. A megrendelés leadásakor felmerülő szállítási költségekről pontos áttekintést kap a megrendelés befejezése után a "Megerősítés" lépésben. Kérjük, vegye figyelembe a különböző szállítási módokról szóló általános tájékoztatásunkat, valamint azt, hogy a szállítási módoknál szigetfelár is felmerülhet. Ezt itt találja. Az egyes szállítási módoknál feltüntetett szállítási költségek naponta csak egyszer érvényesek több, ugyanazon a napon trténő megrendelés esetén.

Minimális rendelési érték 25 euró

A kifinomult logisztikának és a gyors szállításnak köszönhetően pontosan úgy kapja meg a megrendelt alkatrészeket, ahogyan szeretné és szüksége van rájuk.

Az ITEG webáruház különböző szállítási módokat kínál. Ez biztosítja, hogy az áru gyorsan és megbízhatóan eljusson Önhöz.

A BB oszlopban szereplő raktárkészleten lévő alkatrészeket még aznap feladjuk, és Németországon belül a következő munkanapon kiszállítjuk.

A 24h oszlopban szereplő raktárkészletről érkező rendeléseket az 1. munkanapon rendeljük meg és a 3. munkanapon szállítjuk ki. 

Kiszállítás a 3. munkanapon. Pl. hétfőn megrendelt, szerdán kerül kiszállításra a DPD/UPS által.

A "48h" jelzésű tételek megrendelései az 1. munkanapon kerülnek megrendelésre és a 4. munkanapon kerülnek kiszállításra.

Pl. hétfőn megrendelt termék szerdán kerül kiszállításra DPD/UPS.

Az "Egyéb" jelzésű raktárcikkek csak megegyezés alapján szállíthatók.

Belföldi csomagküldés

Maximális hosszúság 175 cm (leghosszabb oldal), maximális csomagtömeg 31,5 kg.

Az átmérő nem haladhatja meg a 300 cm-t (1x leghosszabb oldal+2x szélesség+2x magasság).

E méret esetén többletköltséget számítunk fel

12 kg-ig 20,00 EUR

20 kg-ig 25,00 EUR

31,5 kg-ig 30,00 Euro

Mini raklap 300 kg-ig kérésre

Euro raklap 750 kg-ig kérésre

Informationen zur Online-Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Website zur Online-Streitbeilegung zwischen Unternehmern und Verbrauchern (OS-Plattform) eingerichtet, die Sie unter folgendem Link aufrufen können: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Die Firma ITEG Autoteile ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Wir verarbeiten Ihre Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Ansprechpartnern, Zahlungsinformationen) zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten und Leistungen gemäß Art. 6 Abs.. 1 lit b. DSGVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten Angaben sind für den Vertragsschluss erforderlich.

Hinweis: Verwendete Originalnummern bedeuten nicht, dass es sich um Originalteile handelt. Prüfen Sie einfach die Marke der verkauften Teile. Alle Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht an Endverbraucher weitergegeben werden.

Information on online dispute resolution
The EU Commission has set up a website for online dispute resolution between entrepreneurs and consumers (ODR platform), which you can access via the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
The company ITEG Autoteile is neither willing nor obliged to participate in a dispute resolution procedure before a consumer arbitration board.

We process your contractual data (e.g. services used, names of contact persons, payment information) to fulfil our contractual obligations and services in accordance with Art. 6 para. 1 lit b. DSGVO. The information marked as mandatory in online forms is required for the conclusion of the contract.

Note: Original numbers used do not mean that they are original parts. Simply check the brand of the parts sold. All numbers are for comparison purposes only and must not be passed on to end consumers.


AI Website Builder